Inloggen

Artikel 1 - Het doel van de vereniging

 1. De naam van de vereniging is: Bedrijven Contact Heerde. Zij is gevestigd te Heerde.
 2. Het doel van de vereniging is:
  1. het behartigen vaa de belangen van haar leden op plaatselijk, regionaal en landelijk gebied;
  2. het voeren van overleg met andere organisaties en instanties;
  3. het bevorderen van kontakten tussen de leden;
  4. het organiseren van alle aktiviteiten welke aan het doel dienstbaar zijn.
 3. De vereniging duurt voor een onbepaalde tijd. Zij is opgericht op acht en twintig november negentienhonderd vijf en zeventig.

Artikel 2 - Leden

 1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt of rechtspersonen, die een industriële, groothandels-, of dienstverlenende onderneming in de gemeente Heerde uitoefenen en die kunnen bijdragen tot het realiseren van het doel van de vereniging.
 2. Om lid te kunnen worden moet men zich aanmelden bij het bestuur, dat na raadpleging van de overige leden over de toelating van een lid beslist.
 3. Bij niet-toelating door het bestuur kan het aspirant-lid een beroep doen op de algemene vergadering. Dit beroep wordt schriftelijk ingediend bij het bestuur.
 4. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van de leden zijn opgenomen.

Artikel 3 - Eindigen lidmaatschap

 1. Het lidmaadschap eindigt:
  1. door het overlijden van het lid indien het lid een natuurlijk persoon is;
  2. door ontbinding of nietigverklaring van het lid indien het lid een rechtspersoon is;
  3. door schriftelijke opzegging door het lid: het lidmaatschap houdt dan op met het einde van het boekjaar, waarin is opgezegd, mits de opzegging tenminste twee maanden voor het einde van dat boekjaar is gedaan; anders houdt het op met het einde van het volgende boekjaar, het bestuur kan dispensatie geven van de termijn van twee maanden;
  4. door schriftelijke opzegging namens de vereniging door het bestuur; deze opzegging kan worden gedaan wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  5. door ontzetting: deze wordt door het bestuur uitgesproken alleen wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 2. Bij opzegging namens de vereniging of bij ontzetting, geeft het bestuur het betrokken lid ten spoedigste bij aangetekend schrijven kennis van het besluit, met opgaaf van redenen. Het lid kan binnen één maand na ontvangst van die kennisgeving schriftelijk in beroep gaan bij de algemene vergadering. De uitspraak van de algemene vergadering is bindend voor partijen. Gedurende de beroepstermijn en zolang op het beroep niet is beslist, is het lid geschorst.
 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de kontributie over het gehele boekjaar verschuldigd. Het bestuur kan daarvan dispensatie geven.

Artikel 4 - Kontributie

 1. De leden moeten een jaarlijkse kontributie betalen, die op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van de kontributie te geven.

Artikel 5 - Bestuur

 1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste drie leden. Zij worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging benoemd.
 2. Op de jaarlijkse algemene vergadering treedt telkens tenminste één bestuurslid af, volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een aftredend bestuurslid is terstond hernoembaar.
 3. De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen. Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt.
 4. Bij een vakature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene vergadering een opvolger. Tussentijdse benoemde bestuursleden treden op het rooster van aftreden in de plaats van hun voorganger.
 5. Indien in het bestuur één of meer vakatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd kollege vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vakatures. In dat laatste zijn de overblijvende bestuursleden verplicht binnen een termijn van één maand na het ontstaan van de laatste vakature een algemene vergadering bijeen te roepen waarin in de ontstane vakature(s) wordt voorzien.

Artikel 6 - Funkties van het bestuur

 1. De funkties van voorzitter, sekretaris en penningmeester worden door de bestuursleden onderling verdeeld.
 2. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
 3. Van het verhandelde in bestuursvergaderingen worden notulen gehouden. Deze worden, na vaststelling door het bestuur, door voorzitter en sekretaris ondertekend en naar datum gerangschikt aan een daartoe bestemd register toegevoegd.

Artikel 7 - Taak en bevoegdheden bestuur

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur of door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
 2. Tot het navolgende is het bestuur slechts bevoegd na toestemming van de algemene vergadering:
  1. het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
  2. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt;
  3. het verrichten van andere rechtshandelingen, waarvan de financiële betekends of onbepaald is of een bedrag van tienduizendgulden (f. 10.000,--) te boven gaat of waardoor de vereniging voor langer dan één jaar wordt verbonden.
 3. Op het ontbreken van de in lid 2 bedoelde toestemming, kan aanzien van de sub c bedoelde rechtshandelingen, kan door of tegen derden geen beroep worden gedaan.

Artikel 8 - Boekjaar, jaarverslag, rekening en verantwoording

 1. Het boekjaar of verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplichting van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlening van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en laste, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Het bestuur dient tevens de begroting in voor het komende boekjaar. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kommissie van tenminste 2 personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kommissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. het bestuur is verplicht aan de kommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 6. De last van de kommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kommissie.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaar lang te bewaren.

Artikel 9 - Algemene vergadering

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  1. het jaarverslag, de rekening en verantwoording en de begroting bedoeld in artikel 8 met het verslag van de aldaar bedoelde kommissie;
  2. de benoeming van de in artikel 8 genoemde kommissie voor het volgende verenigingsjaar;
  3. voorziening in eventuele vakatures.
 3. De algemene vergadering behandelt ook de voorstellen, die door het bestuur zijn gedaan of die door tenminste eentiende van het aantal leden veertien dagen voor de vergadering bij het bestuur zijn ingeleverd. Dit geldt ook voor buitengewone algemene vergaderingen.

Artikel 10

 1. Verder roept het bestuur een algemene vergadering bijeen, wanneer het dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
 2. Het bestuur is tot het bijeenroepen van een algemene vergadering verplicht, als tenminste een/tiende van het aantal leden dit schriftelijk aan het bestuur vraagt, met vermelding van de te behandelen onderwerpen. In dit geval moet de vergadering binnen vier weken na ontvangst van het verzoek kan worden gehouden, Is dit niet gebeurd, dan kunnen de verzoekers zelf een algemene vergadering bijeenroepen op dezelfde wijze als het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of bij advertentie in een dagblad, dat in de gemeente waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen wordt.

Artikel 11

 1. De leden van de vereniging worden tot alle algemene vergaderingen tenminste drie weken tevoren door het bestuur opgeroepen. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 2 lid 4.
 2. De voorzitter van he bestuur - en bij zijn afwezigheid één van de andere bestuursleden - treedt op als voorzitter van de algemene vergadering,
 3. De sekretaris van het bestuur houdt notulen van het verhandelde in alle algemene vergaderingen. Het bepaalde in artikel 6 lid 3 is hierbij van toepassing.
 4. Leden die rechtspersoon zijn worden in de algemene vergadering vertegenwoordigd door één natuurlijk persoon, die bevoegd is zonder nadere last of ruggespraak met de vertegenwoordigde rechtspersoon of haar bestuurders alle lidmaatschapsrechten voor die rechtspersoon uit te oefenen.
 5. De natuurlijke persoon die aldus de rechtspersoon der vereniging vertegenwoordigt, wordt daartoe aangewezen door het bestuur van die rechtspersoon. Gemelde aanwijzing dient te geschieden bij schrijven aan de sekretaris van de vereniging. De vertegenwoordigheidsbevoegdheid van de natuurlijke persoon eindigt bij schriftelijke herroeping door het bestuur van de rechtspersoon en ingeval van overlijden van de natuurlijke persoon.
 6. Alle rechtshandelingen door de natuurlijke persoon als vertegenwoordiger van de rechtspersoon verricht voor de ontvangst door de sekretaris van het bericht van herroeping worden geacht rechtsgeldig door een bevoegde te zijn verricht en de rechtspersoon te binden. De schriftelijke herroeping bevat tevens - of wordt binnen vier weken gevolgd door - aanwijzing van een nieuwe vertegenwoordiger van de rechtspersoon. Bij gebreke van aanwijzing van een natuurlijk persoon, terwijl evenmin een plaatsvervanger als na te melden is aangewezen, kan de rechtspersoon jaar lidmaatschapsrechten niet uitoefenen. Ten aanzien van haar verplichtingen blijft zij volledig tot nakoming gehouden.
 7. Indien een vertegenwoordiger door zijn persoonlijk optreden voor de algemene vergadering naar het oordeel van de vergadering onaanvaardbaar wordt is de vergadering bevoegd die vertegenwoordiger te schorsen of te ontzetten, waarna de rechtspersoon een nieuwe vertegenwoordiger aanwijst binnen vier weken na de schorsing of ontzetting. Het besluit tot schorsing en ontzetting wordt genomen zoveel mogelijk naar analogie van artikel 3.
 8. Tenzij in deze statuten anders is voorgeschreven, worden alle besluiten genomen met meerderheid van stemmen van de aanwezige, niet geschorste leden. Ieder lid heeft één stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
 9. Over zaken wordt mondeling gestemd; over personen wordt met ongetekende briefjes gestemd, tenzij de vergadering eenstemming goedkeurt dat mondeling gestemd wordt. Blanko stemmen en getekende briefjes zijn ongeldig.
 10. Wordt bij benoeming van personen bij de eerste stemming geen meerderheid verkregen, dan wordt een tweede vrije stemming gehouden. Wordt dan weer geen meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tussen twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen verkregen.
 11. Bij staken van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen over personen, dan beslist de stem van de voorzitter.
 12. Het oordeel van de voorzitter, dat een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd wordt over een voorstel, dat niet schriftelijk is vastgelegd.
 13. Wordt de juistheid van voormeld oordeel onmiddellijk na het uitspreken daarvan betwist, dan wordt opnieuw gestemd, wanneer dit verlangd wordt door de meerderheid van de vergadering of - als de eerste stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond - door één stemgerechtigd lid. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de eerste stemming.

Artikel 12 - Statutenwijziging en ontbinding

 1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, mits in de oproeping tot de vergadering is vermeld dat statutenwijziging wordt voorgesteld. Een afschrift van het voorstel, waarin de wijziging woordelijk is opgenomen, moet tenminste vijf dagen voor de vergadering tot na de afloop van de vergaderingsdag op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage hebben gelegen.
 2. Het besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal leden aanwezig is.
 3. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen één maand opnieuw een algemene vergadering bijeengeroepen. In die vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige leden een besluit worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 4. De statutenwijziging treedt niet in werking voordat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder bestuurslid is afzonderlijk bevoegd tot het doen verlijden van de akte.

Artikel 13

 1. Op een besluit tot ontbinding van de vereniging is van toepassing al hetgeen in artikel 12 lid 1 is bepaald. Een besluit tot ontbinding moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal leden aanwezig is. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen een maand opnieuw een algemene leden vergadering bijeengeroepen. In die vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige leden een besluit genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.
 3. Bij het besluit tot ontbinding beslist de algemene vergadering over de aanwending van een eventueel batig saldo van de vereffening.

Artikel 14 - Huishoudelijk reglement

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen, dat geen bepalingen mag bevatten die in strijd zijn met de wet of deze statuten.
 2. Over alles, wat niet door de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement is geregeld, beslist de algemene vergadering.

Bestanden

style="display:none;"
Naam Link